Визи, ВНЖ и ПМЖ

Информацията в този раздел е актуална за 2010г. За да получите подробна актуална информация можете да се обърнете към консулства в България. Ако сте намерили грешни сведения, обезателно ни съобщет — и ние ще поправим грешките.

Влизането на територията на България и пребиваване на чужденци се регулира от Закона за чужденците в РБ. Съгласно него, чужденците имат право да се намират на територията на РБ краткосрочно и дългосрочно. Чужденец може да пресече границата с България при наличието на виза, освен ако не е предвидено друго в закона. Видове визи :

1. Самолетен транзит - тип „А”

2. Транзитно преминаване - тип „B”

3. Краткосрочно пребиваване - тип „С”

4. Долгосрочно пребиваване - тип „D”

Краткосрочно пребиваване – виза за краткосрочно пребиваване се издава на чужденец, който ще посети РБ еднократно, двукратно или многократно за не повече от 90 дни общо в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане в странта. Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде за срок от една година, в отделни случай до 5 години.

Дългосрочно пребиваване – виза за дългосрочно пребиваване има срок на действие до 6 месеца и право на пребиваване до 180 дни; издава се на чужденци, които искат да се установят в България временно или постоянно. Има срок на действие до 1 год. с право на пребиваване до 360 дни, издава се на чужденци, които отговарят на условията посочени в закона.

Основаниея за получаване са туристически ваучери, лични или бизнес-покани, заверени в Българската търговско-промишлена палата. Визи за вход в РБ се поставят в посолствата на РБ в Москва и в Генералните консулства в Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.

Дългосрочно пребиваване в България може да бъде продължително или временно (условно ВМЖ) - със срок до една година и постоянно (условно ПМЖ) - със неопределен срок. Дългосрочно пребиваване може да бъде разрешено по едно от условията указани на стр.24 и 25 от ЗЧРБ. Издаването на такива визи се съгласува предварително със службите по контрола на чужденците.

Статус ВМЖ в България дава право на:

•безвизово влизане и пребиваване в РБ за срока на действие на този статус;

•развиване на бизнес чрез собствена фирма;

•обучение в училища и ВУЗове;

•Получаване на статус ПМЖ и гражданство след 5 години(по натурализации - при пребиваване със статус ПМЖ за 5г.);

•издаване на шенгенски визи;

•притежателят на ВМЖ получава личен номер (ЛНЧ).

Ежегодно ВМЖ се продължава, ако са потвърдени основанията за издаване, по които е било получено първоначално.

Статус ПМЖ в България дава право на:

•безвизово влизане и безсрочно пребиваване в страната;

•развиване на бизнес чрез собствена фирма;

•получаване на образование на равни начала с българските граждани;

•получаване на гражданство в РБ при пребиваване в течение на 5г. със статус ПМЖ;

• издаване на шенгенски визи без представяне на покана или туристически ваучери за 1 ден.

•притежателят на статус ПМЖ си присвоява единен граждански номер (ЕГН).

По статусите ВМЖ и ПМЖ трябва да се отбележат много ключови въпроси.

1. ПМЖ се отказва на чужденец, който не се е намирал на територията на РБ илид руга страна, членка на ЕС за последните 12 мес.

2. изключение: предната точка не се отнася за чужденци получили статус ПМЖ на основание чл. 25, т. 6, 7 и 8 за инвестиции.

3. Статусът се отнема, ако се докаже, че сключен брак с български гражданин или чужденец получил ПМЖ, е извършен само с цел да се заобиколят нормите на закона. Решението се взема от служба Миграция.

ВМЖ В България

Основание за издаване на (ВМЖ), съгласно чл.24 ЗЧРБ:

1. Разрешението за работа в България, издадено то Министерство на труда и социалната политика на РБ;

2. Търговска или предприемаческа дейност в страната, по законно установени порядки, с открити минимум 10 раб.места за бълг.граждани (не се отнася за граждани на ЕС) ;

3. Обучение в лицензирано учебно заведение;

4. Работа на чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната на основание на международни договори, по които РБ е страна;

5. Сключване на брак с бълг.гражданин или с постоянно пребиваващ на територията на страната чужденец;

6. Създаване на представителство ан чуждестранна фирма, регистрирано в България;

7. Постъпване за лечение в медицинско учреждение(при наличие на необходими финансови средства);

8. Акредитация в РБ за чуждестранни кореспонденти на чуждестранни медии;

9. Дейност по закона за чуждестранните инвестиции;

10. Разрешение за свободно практикуване на дейности в РБ;

11. Удостоверение за родствени връзки с чужденец, получил разрешение на продължително пребиваване (родители - при налични документи, удостоверяващи финансова обезпеченост);

12. Статус родители на чужденец - член на чуждестранно дипломатическо, консулско, търговско представиелство на територията на РБ или представителство на международна организация в България.

ПМЖ В България

Статус ПМЖ в България може да получи всеки чужденец, пребиваващ на законно основание 5 години в България със статус ВМЖ, или отговарящ на едно от условията, посочени по-долу. Да отбележим, че статус ПМЖ практически ви приравнява към статус гражданин на РБ.

Основания за издаване на разрешение за постоянно пребиваване (ПМЖ), съгласно чл. 25 ЗЧРБ:

1. Български произход;

2. Сключен брак с български гражданин или след 5 години съвместно съжителство с постоянно пребиваващ в страната чужденец.

3. Статус непълнолетно, неженено дете на български гражданин или постоянно пребиваващ в страната чужденец до неговото пълнолетие;

4. Статус родители на български гражданин, които обезпечават този гражданин на законно основание, а в случай на осииновяване – при условие, че след деня на осиновяване не са изминали повече от 3 години;

5. Непрекъснато пребиваване на законно основание в РБ за период от 5 години, с изключение срока на дневно обучение в лицензирани учебни заведения, когато се зачита само половината срок;

6. При инвестиране на сума над 1 000 000 лева или увеличение на капитала чрез:

  1. акции в български компани, участващи на българската борса
  2. облигации или други подобни инструменти със срок на падеж не по-малко от 6м.
  3. право на собственост на отделни части от български компании, при условие, че 50 на 100 от капиталът й принадлежи на държавата или на местна община, съгласно Закона за приватизацията.
  4. акции или процент от компания собственост на държавата или общината, съгласно Закона за приватизацията
  5. българска интелектуална собственост, обекти на авторско рпаво, патенти, изобретения, торговски марки или промишлен дизайн.
  6. право на концесия на територията на страната.
  7. Вложилите сума по т.6 в българска лицензирана кредитна организация по договор за пълномощно управление за не по-малко от 6 м.
  8. Инвестирали в българска компания, чиито акции не се търгуват на регулиран пазар, при сума не по-малка от 6 000 000 лева.
  9. Родените на територията на РБ и изгубили гражданството си (на основание междудържавни спогодби по преселение или по собствено желание), ако лицето е декларирало желание за сдобиване с постоянно жителство в РБ.
  10. Членове на семейства на български гражданин, ако са се намирали на територията на страната непрекъснато за последните 5г.

Основание по точки 1, 6, 7 и 8 се разглеждат от Министерство на финансите.